7 Haziran 2023

Nobel Ekonomi Ödülü Kazananlar Listesi

Nobel Ekonomi Ödüllerini Alan İktisatçıların İsimleri, Çalışmaları Hakkında Bilgiler.

Nobel Ekonomi Ödülü İlk Kez Ne Zaman Verilmiştir?

Nobel Ekonomi Ödülü ilk defa 1969 yılında verilmiştir. 1969 yılında Norveçli iktisatçı Ragnar Anton Kittil Frisch ile Hollandalı iktisatçı Jan Tinbergen kazanmıştır.

Ragnar Frisch ve Jan Tinbergen’in “Ekonomik sürecin analizine dinamik modellerin uygulanmasıyla ilgili çalışmaları” nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülmüşlerdir.

2018 yılında Nobel Ekonomi Ödülleri ABD’nin Yale Üniversitesi’nden William Nordhaus ve New York Üniversitesi’nden Paul Romer’e verildi.

2018 yılında Amerikalı ekonomistler William Nordhaus ve Paul Romer iklim değişikliği ve teknolojik buluşları makroekonomik analizlere entegre eden çalışmaları nedeniyle Nobel Ekonomi Ödülü’ne layık görülmüştür.

Nobel Ekonomi Ödülleri

Nobel Ekonomi Ödülü Kazananların Listesi ve Çalışmaları

1969 Ragnar Frisch, Jan Tinbergen

Ekonomik sürecin analizine dinamik modellerin uygulanmasıyla ilgili çalışmaları nedeniyle ödülü paylaşmışlardır.

1970 Paul A. Samuelsen

Statik ve dinamik ekonomi teorisi üzerine araştırmaları ve ekonomi biliminde analitik çalışmanın derecesini sürekli artıran çalışmaları nedeniyle ödüllendirilmiştir.

1971 Simon Kuznets

Ekonomik ve sosyal yapı ve gelişme süreci üzerinde yeni ve derinleştirilmiş bir anlayış yaratan ekonomik büyüme konusunda yaptığı ampirik çalışmaları nedeniyle ödülü almıştır.

1972 John R. Hicks, Kenneth J. Arrow

Genel denge ve refah teorilerine yaptıkları katkılarından dolayı ödül verilmiştir.

1973 Wassily Leontief

Girdi çıktı analizinin geliştirilmesi ve önemli ekonomik konulara uygulamasıyla ilgili çalışmalarından dolayı ödüllendirilmiştir.

1974 Gunnar Myrdal, Friedrich August von Hayek

Para teorisi, ekonomik dalgalanmalar ve ekonomik, sosyal ve kurumsal olgular arasındaki karşılıklı bağımlılık üzerine yaptıkları çalışmalar bu iki iktisatçının ödülü paylaşmasını sağlamıştır.

1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich, Tjalling C. Koopmans

Kaynakların optimum tahsisi ilgili çalışmaları nedeniyle ödülü paylaşmışlardır.

1976 Milton Friedman

Tüketim analizi, parasal tarih ve istikrar politikasının karmaşıklığını ortaya koyan çalışmaları nedeniyle ödüllendirilmiştir.

1977 Bertil Ohlin, James E. Meade

Uluslararası ticaret ve sermaye hareketleri teorisine yaptıkları katkılar bu iki iktisatçının ödülü paylaşmalarını sağlamıştır.

1978 Herbert A. Simon

Ekonomik örgütlerde karar alma sürecinin açıklanmasına yönelik öncü çalışmaları dolayısıyla ödüllendirilmiştir.

1979 Theodore W. Schultz, Sir Arthur Lewis

Özellikle gelişme yolundaki ülkelerin sorunlarını içerecek biçimde kalkınma teorisine yaptıkları öncü katkılarla ödülü paylaşmışlardır.

1980 Lawrence R. Klein

Ekonometrik modellerin kurulması ve ekonomik dalgalanmalar ve politikalar üzerine uygulanmasıyla ilgili çalışmalarından dolayı ödülü almıştır.

1981 James Tobin

Finansal piyasalar ve onların harcama kararları, istihdam, üretim ve fiyatlara olan etkileri üzerine yaptığı çalışmalarla ödülü almıştır.

1982 George J. Stigler

Sanayinin yapısı, piyasaların çalışması ve kamusal regülasyonların nedenleri ve etkileriyle ilgili çalışmaları ödülü almasını sağlamıştır.

1983 Gerard Debreu

Ekonomi teorisine getirdiği yeni analiz teknikleri ve genel dengenin formülasyonu üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı ödül verilmiştir.

1984 Richard Stone

Milli gelir hesaplarının geliştirilmesi, dolayısıyla ekonomik analiz yeteneğimizin arttırılmasıyla ilgili çalışmalarıyla ödülü almıştır.

1985 Franco Modigliani

Finansal piyasalar ve tasarruf üzerine yaptığı öncü çalışmalar kendisine ödülü getirmiştir.

1986 James M. Buchanan Jr.

Siyasal karar alma mekanizması ve ekonomi teorisinin sözleşme ve anayasa bazına dayalı olarak ele alınmasına yaptığı katkılardan dolayı ödülü almıştır.

1987 Robert M. Solow

Ekonomik büyüme teorisine yaptığı katkılar dolayısıyla ödüllendirilmiştir.

1988 Maurice Allais

Kaynakların etkili kullanımı ve piyasa teorisine yaptığı öncü katkılar nedeniyle ödüle layık görülmüştür.

1989 Trygve Haavelmo

Olasılık teorisinin ekonometrinin bir parçası olarak yerleştirilmesi ve eş anlı ekonomik yapılar üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle ödülü almıştır.

1990 Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe

Finansal ekonomi konusundaki öncü çalışmaları bu üç iktisatçının ödülü paylaşmalarını sağlamıştır.

1991 Ronald H. Coase

Kurumsal yapıda ulaştırma maliyeti ve mülkiyet haklarının öneminin ortaya konulmasına yönelik çalışmalarıyla ödüle layık görülmüştür.

1992 Gary S. Becker

Mikroekonomik analizin kapsamını piyasa dışı olanlar da dahil olmak üzere insan davranışlarının açıklanmasına genişleten çalışmaları dolayısıyla ödülü almıştır.

1993 Robert W. Fogel, Douglass C. North

Ekonomi tarihini yeni bir anlayışla ele alabilmek ve ekonomik ve kurumsal değişimi daha iyi açıklayabilmek için ekonomi teorisi ve nicel analiz tekniklerini bu alana uygulayan çalışmaları dolayısıyla ödüllendirilmişlerdir.

1994 John C. Harsanyi, John F. Nash Jr., Reinhard Selten

Oyun teorisine yaptıkları katkılardan dolayı ödül bu üç iktisatçı arasında paylaştırılmıştır.

1995 Robert E. Lucas Jr.

Rasyonel beklentiler hipotezinin geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla makroekonomi anlayışımızı derinleştiren çalışmaları nedeniyle ödüllendirilmiştir.

1996 James A. Mirrlees, William Vickrey

Asimetrik bilgilendirme altındaki teşvikler konusunda ekonomi teorisine yaptıkları temel katkılar dolayısıyla ödüle layık görülmüşlerdir.

1997 Robert C. Merton, Myron S. Scholes

Türev ürünlerin değerinin belirlenmesinde geliştirdikleri yeni yöntem nedeniyle ödül bu iki iktisatçıya paylaştırılmıştır.

1998 Amartya Sen

Refah ekonomisine yaptığı katkılar dolayısıyla ödülü almıştır.

1999 Robert A. Mundell

Optimum parasal bölgeler ve farklı döviz kuru rejimleri altında yürütülecek para ve maliye politikaları konusundaki çalışmaları nedeniyle ödüllendirilmiştir.

2000 James J. Heckman, Daniel L. McFadden

Ödül, Heckman’a seçilmiş örneklerin analizine ilişkin olarak geliştirdiği, McFadden’a ise ihtiyari seçimler üzerine geliştirdiği yöntem ve teoriler dolayısıyla paylaştırılarak verilmiştir.

2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence, Joseph E. Stiglitz

Asimetrik bilgilenme altında piyasaların nasıl çalıştığının analiziyle ilgili çalışmalarından dolayı ödül bu iktisatçılar arasında paylaştırılmıştır.

2002 Daniel Kahneman, Vernon L. Smith

Ödül, Kahneman’a belirsizlik hallerinde karar alma sürecini etkileyen psikolojik etkenlerle ilgili araştırmaların ekonomi bilimine yerleştirilmesi çalışmaları ve Smith’e de deneyimsel çalışma sonuçlarının özellikle alternatif piyasa mekanizmaları açısından ekonomi bilimine yönelik çalışmaları nedeniyle verilmiştir.

2003 Robert F. Engle III, Clive W. J. Granger

Ekonomik modelleme analizlerinde yaygın olarak kullanılan zaman serisi analizlerinin anlaşılmasına yaptıkları katkılardan ötürü ödülü paylaştılar.

2004 Finn E. Kydland, Edward C. Prescott

Ekonomi politikasının zaman uyumu ve konjonktür dalgalarının ardındaki itici güçlerle ilgili olarak dinamik makroekonomiye yaptığı katkılar, onların ödülü paylaşmalarıyla sonuçlandı.

2005 Robert J. Aumann, Thomas C. Schelling

Çelişkiler ve işbirliği konusunda oyun teorisini kullanarak anlayışımızı derinleştiren çalışmaları bu iki iktisatçının ödülü paylaşmasını sağladı.

2006 Edmund S. Phelps

Makroekonomik kararların ve politikaların kısa ve uzun vadeli etki ve sonuçları arasındaki karşılıklı ilişkilerle ilgili analizlerinden dolayı ödüllendirildi.

2007 Leonid Hurwicz, Eric Maskin, Roger Myerson

Optimal dağıtım mekanizmalarının özelliklerinin anlaşılmasına ve ekonomistlerin, piyasaların iyi işlediği yerleri iyi işlemeyen yerlerdeki durumlardan ayırt etmesini sağlamaya yarayan mekanizma tasarım teorisinin kurucuları oldukları için ödüle layık görüldüler.

2008 Paul Krugman

Serbest ticaret ve ekonomik faaliyetlerin lokasyonu arasındaki ilişkiyi ortaya koyan teorisiyle ödülü kazandı.

2009 Elinor Ostrom, Oliver E. Williamson

Kamu kesimi ve şirketlerin ekonomi yönetimindeki yerine ilişkin analizleriyle ödülü paylaştılar.

2010 Dale T. Mortensen, Christopher A. Pissarides

Arama friksiyonları içeren piyasalara ilişkin çalışmaları.

2011 Thomas J. Sargent, Christopher A. Sims

Makroekonomide neden ve etkiler üzerine ampirik araştırmalar.

2012 Alvin E. Roth, Lloyd Shapley

İstikrarlı tahsis teorisi ve piyasanın biçimlendirilmesi uygulamaları üzerine çalışmalar.

2013 Eugene Fama, Lars Peter Hansen, Robert J. Shiller

Varlık fiyatları üzerine ampirik çalışmalar.

2014 Jean Tirole

Piyasa güçleri ve düzenlemeler üzerine çalışmalar.

2015 Angus Deaton

Tüketim, fakirlik ve refah üzerine çalışmalar.

2016 Oliver Hart, Bengt Holmström

Sözleşme teorisine katkılarından dolayı ödül verilmiştir.

2017 Richard Thaler

Davranışsal ekonomi üzerine çalışmalar.

2018 Paul Romer, William Nordhaus

Paul Romer, teknolojik yenilikleri uzun vadeli makroekonomik analize entegre ettiği için ve William D. Nordhaus’a iklim değişikliğini uzun vadeli makroekonomik analize entegre” ettiği için ödül verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.