2 Haziran 2023

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir Nasıl Olunur ?

Kimler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olur, TMGD Nedir Ne Demektir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları Ne İş Yapar, TMGD Nasıl Olunur, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Ne Demektir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olabilirim, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Maaşları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Maaşı Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kaç Lira Kazanır, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav İlanları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Sonuçları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma Zorunluluğu Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Şartları Nelerdir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı En Fazla Kaç Firmaya Bakabilir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına İlişkin Genel Şartlar Nelerdir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olma Şartları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Başvuruları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Başvuru Şartları, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Nereye Başvuru Yapılır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir?

2010 yılında ADR ye taraf olan Türkiye 2014 yılı itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmelik kapsamında  ADR hükümlerini uygulamaya başlamıştır.Bu hükümlerden bir tanesi de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı zorunluluğu  ile ilgilidir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı vs. faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD), Ülkemizin 22 Mart 2010 yılında Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslar arası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Antlaşmasına (ADR) taraf olması ile ilk kez gündeme gelen yasal bir zorunluluktur.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı için sektörde büyük bir açık vardır. Ortalama firma başına 2- 2 bin 500 lira ücret alınmaktadır. Bir firmaya bağlı ya da bağımsız çalışabiliyorlar, en fazla 5 firma ile çalışabiliyorlar. Uygulama akaryakıt istasyonları bölge bayileri için 30 Haziran 2015’den itibaren yürürlüğe girdi. Türkiye’de 15 bin akaryakıt istasyonu olduğu düşünülürse binlerce üniversite mezunu genç danışman olarak binlerce lira kazanabilecek.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nasıl Olunur Şartları Nelerdir?TMGD resim

TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için 4 yıllık üniversite mezunu olmak dışında herhangi bir bölümden mezun olma ya da staj yapma zorunluluğu yoktur.

TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyen adayların 49 saatlik TMGD Eğitimine katılmaları zorunludur. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

TMGD-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı adaylarının ayrıca yangın eğitimi belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İçin Geçerli Sayılacak Yangın Eğitim Belgeleri Nerelerden Alınabilir?

İl Belediye Başkanlıklarına bağlı İtfaiye Müdürlükleri

YÖK’e bağlı üniversitelerin düzenlediği kurslar,

Milli Eğitim Müdürlüklerinin temel yangın eğitimi konusunda yetkilendirdiği Özel Eğitim kuruluşları

Bir TMGD Kaç Firmaya Danışmanlık Yapabilir?

Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir Adli sicil kayıt belgesi,

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı TMGD Sınavları Ne Zaman Yapılır?

1_  Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

2_ Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

3_ TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Müracaatı

 Sınavlara Katılabilmek İçin

1_ T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,

2_ Yabancılar için öğrenim durumunu gösterir belgenin Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,

3_ Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesi,

4_ Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı veya noter onaylı sureti,

5_ Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz, ile İdareye başvurulur.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavına İlişkin Genel Şartlar

1_ TMGD sınavı, ADR/RID Bölüm 1.8.3’e uygun, uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında yazılı olarak yapılır.

2_  Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

3_ Sınavlarda, tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ilgili uluslararası sözleşme/anlaşma dokümanlarının haricinde başka dokümanların kullanımına izin verilmez. Söz konusu dokümanların güncel hallerini sınav esnasında bulundurmak adayın sorumluluğundadır. Söz konusu uluslararası mevzuat Türkçe olabileceği gibi İngilizce, Fransızca, Almanca veya Rusça olabilir. Ancak, sınav Türkçe olarak yapılır.

4_  Sınav, test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur.

5_ Sınav, 13. maddenin beşinci fıkrası kapsamındaki konuları içerir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Sonuçları

Sınav sonuçları, sınavı takip eden en geç 15 iş günü içerisinde İdarenin internet adresinde yayımlanarak ilan edilir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınav Sonucuna Nasıl İtiraz Edilir?

Sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının yayımlanmasına müteakip 10 iş günü içinde İdareye yazılı olarak yapılır.

Güvenlik Danışmanlığı İle İlgili Bazı Kavramlar

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması

Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

IATA DGR: Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeler

IMDG Kod: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kodu

İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, kâr amacı bulunup bulunmadığına bakılmaksızın bu Tebliğ kapsamında faaliyetlerde bulunan gerçek veya tüzel kişiler

RID: 1/6/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Uluslararası Demiryolları Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği

Taşıt/Araç: Tehlikeli mal taşımacılığı alanında kullanılan ADR ve RID’da yer alan karayolu ve demiryolu taşıtları

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Nedir?(TMGD)  Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sertifikası Nedir ?(TMGDS)  Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim merkezlerinde tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini alarak Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olmuş kişilere verilen veya ADR üyesi herhangi bir ülkeden alınmış tehlikeli madde güvenlik danışmanı belgesine istinaden düzenlenen sertifika

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi Nedir? (TMGDEYB) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarına düzenlenen belge

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Nedir? (TMGDE) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi yetki belgesine (TMGDEYB) sahip eğitim kuruluşlarında görev yapan İdare tarafından yetkilendirilmiş eğiticilerTMGD

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğiticisi Nedir? (TMGDEB) TMGDEYB’ye sahip eğitim kuruluşlarında görev yapacak eğiticilere İdare tarafından düzenlenen belge

Yönetmelik: 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Daha geniş bilgi için Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü resmi web sitesi olan http://www.tmkt.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.